Draudzes „Dieva Valstība” redzējums

 

 1. Būt par Dieva Draudzi Sauriešos – vest cilvēkus pie Kristus, lai viņi varētu kļūt par Jēzus Kristus mācekļiem. Stopiņu pagasta ciematos vadīt dievkalpojumus un lūgšanu mājas grupas. Kalpot visiem Stopiņu pagasta kristiešiem, neatkarīgi no konfesionālās piederības, lai piepildītu viņu vajadzības.
 2. Draudze „Dieva Valstība” ir reģistrēta LR Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldē un ietilpst draudžu apvienības centrā „Dzīvības Avots”. Centra galvenie mērķi ir: nostiprināt draudzes, pacelt spēcīgus līderus un veidot jaunas draudzes.
 3. Mēs, kā draudze – esam aicināti kalpot cilvēkiem visā Stopiņu pagastā caur sociālo, garīgo, sportisko un radošo darbību. 
 4. Draudzes lūgšanu kalpošana, ir kā pamats draudzes „Dieva Valstība” celšanai. Draudzei ir vajadzīgi aizlūdzēji, kuri dedzīgi lūgs par katru cilvēku, par draudzes vajadzībām un redzējumu. Lai tiek atklāti cilvēki, kuriem Tas Kungs ir devis aizlūgšanas nastu par Stopiņu pagastu. Lai draudzē tiek atjaunotas nakts lūgšanas.
 5. Pastāvība gavēņos (ieviest sistēmā regulārus trīs dienu gavēņus), lūgšanās un liecināšanā, vientulības laikā ar Dievu (skatīt Tā Kunga vaigu).
 6. Lūgšanas par evaņģēlistiem, kuri nesīs Labo Vēsti pazudušajiem grēciniekiem par grēku piedošanu un glābšanu ticībā uz Jēzu Kristu. Lai katrs draudzes loceklis liecina saviem draugiem, kaimiņiem un paziņām.
 7. Par žēlsirdības kalpošanu (lūgt gudrību no Dieva, kā efektīvāk kalpot un palīdzēt cilvēkiem): palīdzība bāreņiem, atraitnēm, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem un visiem tiem, kuriem ir vajadzības.
 8. Sabiedriskas organizācijas un rehabilitācijas centra izveidošana draudzē.
 9. Iegādāties savā īpašumā draudzes ēku un zemi.
 10. Organizēt jauniešu klubu un Svētdienas skolu.
 11. Iekārtot Dieva namu: ēkas remonts, jauna aparatūra un mēbeles (vajadzība pēc jauniem krēsliem), konteineri noliktavai.
 12. Lūgšanas par interneta mājas lapas www.saurieshi.jimdo.com, video un interneta kalpošanas attīstību un Juri un Žannu, kuri kalpo un iegulda sevi, lai šī mājas lapa attīstītos. Par audio (CD) , video (DVD) un fotogrāfiju kalpošanas attīstību.
 13. Lūgšanas par slavēšanas kalpošanu. Lūgt, lai Sauriešos paceltos muzikanti un levīti.
 14. Lūgšanas par ģimenes kalpošanas izveidošanos, par sieviešu un vīriešu kalpošanas attīstību.
 15. Svētums. Dievbijība un personīga apskaidrošanās – lai katrs draudzes loceklis pieaugtu pilnīgā Kristus līdzībā.
 16. Lūgšanas par draudzes grāmatvedi (Tatjanu), juristu (Raiti) un advokātu (Māru).
 17. Lūgšanas par dāvanu un Svētā Gara augļu izpausmi draudzē.
 18. Lūgšana par brīvību no viltus mācībām, mantkārības, seksuāliem grēkiem un par pareiziem motīviem dzīvē un kalpošanā (viens no pareiziem motīviem ir kalpot visai Kristus miesai).
 19. Lūgšanas par Izraēlu un mesiāniskām kopienām Latvijā, par Tā Kunga nolikto mesiānisko (ebreju) svētku atjaunošanu.
 20. Draudze attīstās uz draudzes locekļu līdzekļiem – ziedojumiem un desmitajām tiesām (dāsnums un ziedošanās). Lūgšanas par to, lai atklātos jauni finansiālās palīdzības avoti, pārtikas produktu, humanitāras palīdzības un kristīgas literatūras avoti.
 21. Misionāru kalpošana – jaunu draudžu atvēršana un kristīgā centra izveidošana. Evaņģelizācija Stopiņu pagastā.
 22. Draudzes kopējās talkas (jaunas puķu dobes izveide pie draudzes ēkas).
 23. Aizgādības, aizbildniecības kalpošanas attīstība. Apciemot tos cilvēkus, kuriem ir vajadzības un lūgšanas par šiem cilvēkiem.
 24. Radošā kristīgā kluba un sporta komandas izveidošana draudzē. Mācītāju un skolotāju komanda.
 25. Lūgšanas par transportu priekš draudzes, par noliktavas paplašināšanos, remontu un projektoru.
 26. Lūgšanas par katru draudzes locekli un par attīstību viņa personīgajās attiecībās ar Dievu.
 27. Pastāvīgas lūgšanas par radiniekiem un tuviniekiem (glābšanu, dziedināšanu, ģimeņu atjaunošanu).
 28. Lūgšanas par draudzes komitejas darbu un par līderu tikšanās attīstību.
 29. Par draudzes komandas formēšanu (kodols) – stipri, atbildīgi un gudri kristieši. Par vienotību komandā un kvalitatīvu, saskaņotu darbu visās kalpošanās.
 30. Lūgšanas par atkritēju atgriešanos.
 31. Lūgšanas par vietējo varu.
 32. Lūgšanas par to, lai draudzes locekļi atklātu savu aicinājumu un varētu tajā pieaugt. Lai draudzes apmeklētāji kļūtu par atbildīgiem draudzes locekļiem, kuri ir ziedojušies tam Kungam un Viņa noliktajai kārtībai draudzē.
 33. Bībeles skolas, semināru izveidošana draudzē, lai visi varētu pieaugt un iesakņoties Tai Kungā.
 34. Draudze aicina sludinātājus, organizē konferences, Pateicības dienas, Evaņģelizācijas (lūgt par jaunu telti, kas nepieciešama pasākumu organizēšanai), bērnu svētkus utt. Lūgt, lai paceļas jauniešu kalpošanas līderis.
 35. Ašeru, kārtības sargu kalpošanas attīstība.
 36. Sadarbība ar slimnīcām, skolām un citām sociālajam iestādēm Stopiņu pagastā.
 37. Par semināru izveidošanu un attīstību priekš jaunatgrieztajiem, ūdens kristībām, par iesakņošanos draudzē un par personīgo dāvanu attīstīšanu.
 38. Viesmīlības kalpošana. Mācītāju un kalpotāju tikšanās, misionāru ciemošanās (lūgt par viesnīcas izveidošanu).
 39. Dieva mīlestība, vienotība, ģimenes atmosfēra draudzē.
 40. Gavēnis un lūgšanas par izmaiņām garīgajā atmosfērā mūsu apkaimē.
 41. Pastāvīgas lūgšanas (lai paceļas aizlūdzēji, kas pastāvīgi lūgs par mācītāju un viņa ģimeni) par mācītāju un viņa ģimeni (Dieva apsardzību, veselību, dziedināšanu, svētumu, gudrību, finansiālu nodrošinājumu un Svētā Gara vadību).
 42. Lūgšanas par svētkiem, kurus draudze organizēs nākotnē, kuri tiks veltīti Tam Kungam par slavu un godu.
 43. Pateicības lūgšana.  

 

Dieva Valsītība redzējums.doc
Microsoft Word Document 42.0 KB